Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz

Iskander Mirza Duzman Beg Sulkiewicz jest bardziej znany jako Aleksander Sulkiewicz ps. „Michał”. Pochodził z rodziny tatarskiej. Tatarzy zaczęli osiedlać się na terenach Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XIV w. Osiadali na terenach dzisiejszej Litwy, Wołynia i Podola i także na Suwalszczyźnie gdzie urodził się nasz bohater. Warto pamiętać, że przybywający do nas Tatarzy byli uchodźcami z terenów historycznego państwa mongolskiego i z Krymu.

Read More